اعداد در زبان انگلیسی (The Numbers in English)

  1. خانه
  2. زبان‌های خارجی
  3. زبان انگلیسی
  4. Grammar (گرامر)
  5. اعداد در زبان انگلیسی
  6. اعداد در زبان انگلیسی (The Numbers in English)
تعداد بازدید : 84
اعداد در زبان انگلیسی

سلام به همراهان سایت هگزپاد،

در زندگی انسان‌ها در تمام طول تاریخ یکی از مهم‌ترین کارها، شمارش اعداد بوده است. به همین منظور برای آسان شدن کارها در هر زبانی نمادهایی را در زبان خود در حالت نوشتاری برای اعداد و شمارش در نظر گرفته‌اند.

در این پست قصد داریم انواع اعداد در زبان انگلیسی را معرفی نماییم.

اعداد در زبان انگلیسی دسته‌بندی‌های متفاوتی دارند که در ادامه لیست این دسته‌بندی را مشاهده می‌فرمایید و با کلیک بر روی مورد دلخواه به همان بخش در این صفحه هدایت می‌شوید.

اعداد اصلی (Cardinal Numbers)

اعداد ترتیبی (Ordinal Numbers)

اعداد کسری (Fractional Numbers)

اعداد اعشاری (Decimal Numbers)

اعداد درصدی (Percentage Numbers)

اعداد رومی (Roman Numbers)

 


 

1- اعداد اصلی (Cardinal Numbers)

اعداد اصلی برای بیان تعداد افراد یا اشیاء به کار می‌روند.

مثال:

1- There are six books on the shelf.

1- شش کتاب روی قفسه قرار دارد.

2- Leo is eleven years old.

2- لئو یازده سال دارد.

 

1-1 اعداد بزرگ‌تر از 20 (Numbers Bigger Than 20)

بین اعداد مرکب باید خط تیره (hyphen) گذاشته شود. به جدول زیر توجه کنید:

 

عدد به حروفعدد به رقم

twenty-one

21

fifty-five

55

ninety-nine

99

 

1-2 اعداد بزرگ‌تر از 100 (Numbers Bigger Than 100)

برای نوشتن اعداد بزگ‌تر از 100 به حروف، باید از خط تیره (hyphen) و and استفاده شود. عدد 100 را می‌توان به دو صورت نوشت: (a hundred و one hundred)

به جدول زیر توجه کنید:

 

عدد به حروفعدد به رقم

a/one hundred and twenty-one

121

three hundred and fifty-six

356

nine hundred and ninety-nine

999

 

1-3 اعداد بزرگ‌تر از 1000 (Numbers Bigger Than 1000)

برای نوشتن اعداد بزگ‌تر از 1000 به حروف، باید از خط تیره (hyphen) و and استفاده شود. عدد 1000 را می‌توان به دو صورت نوشت: (a thousand و one thousand)

هر سه رقم را می‌توان با کاما (,) از هم جدا کرد. مانند: 50,000

به جدول زیر توجه کنید:

 

عدد به حروفعدد به رقم

a/one thousand one hundred and twenty-one

1121

two thousand three hundred and fifty-six

2356

nine thousand nine hundred and ninety-nine

9999

 

1-4 عدد صفر (The Number 0)

عدد صفر بسته به اینکه در چه موقعیتی به‌کار رفته باشد، خوانش متفاوتی خواهد داشت. به جدول زیر توجه کنید:

 

مثالتوضیحعدد به حروف

67890

six-seven-eight-nine-oh

در شماره‌هایی که به صورت تک رقمی خوانده می‌شوند (شماره تلفن، کدها و ...) صفر به صورت oh خوانده می‌شود.

oh

5°C-

Five degrees Celsius below zero

در واحد‌های اندازه‌گیری(درجه حرارت)، صفر، به صورت zero خوانده می‌شود.

zero

0=5-5

.Five minus five leaves naught

در معادلات ریاضی عدد صفر به صورت naught خوانده می‌شود. البته دقت کنید این مورد تنها مختصِّ زبان انگلیسی British می‌باشد. اما در زبان انگلیسیِ American صفر در معادلات ریاضی به صورت zero خوانده می‌شود.

naught

The match ended 2-0

The match ended two-nil

در بیان نتایج مسابقات صفر به صورت nil خوانده می‌شود.

nil

40-0

Forty-Love

در بیان نتایج بازی تنیس صفر به صورت love خوانده می‌شود.

love

 


 

2- اعداد ترتیبی (Ordinal Numbers)

اعداد ترتیبی برای بیان ترتیب یا نشان دادن جایگاه کسی یا چیزی در یک ردیف و سری استفاده می‌شوند.

مثال: 

1- Nina is in first grade of high school.

1- نینا کلاس اول دبیرستان است.

2- Canada is the second largest country of the world.

2- کانادا دومین کشور بزرگ دنیاست.

3- Bugatti is the third fastest car in the world.

3- بوگاتی سومین ماشین سریع دنیاست.

4- In the nineteenth century, the world was extremely different.

 4- در قرن نوزدهم، دنیا خیلی متفاوت بود.

 

به جدول زیر توجه کنید: (چنانچه با گوشی موبایل وارد این صفحه شده‌اید برای مشاهده‌ی بهتر جدول، گوشی خود را در حالت افقی قرار دهید.)

 

اعداد ترتیبی (Ordinal)اعداد اصلی (Cardinal)
عدد به حروفعدد به رقمعدد به حروفعدد به رقم
Zeroth, Naught صفر، صفرم

0th

Zero

صفر

0

First اول، اولین

1st

One

یک

1

Second دوم، دومین

2nd

Two

دو

2

Third سوم، سومین

3rd

Three

سه

3

Fourth چهارم، چهارمین

4th

Four

چهار

4

Fifth پنجم، پنجمین

5th

Five

پنج

5

Sixth ششم، ششمین

6th

Six

شش

6

Seventh هفتم، هفتمین

7th

Seven

هفت

7

Eighth هشتم، هشتمین

8th

Eight

هشت

8

Ninth نهم، نهمین

9th

Nine

نه

9

Tenth دهم، دهمین

10th

Ten

ده

10

Eleventh یازدهم، یازدهمین

11th

Eleven

یازده

11

Twelfth دوازدهم، دوازدهمین

12th

Twelve

دوازده

12

Thirteenth سیزدهم، سیزدهمین

13th

Thirteen

سیزده

13

Fourteenth چهاردهم، چهاردهمین

14th

Fourteen

چهارده

14

Fifteenth پانزدهم، پانزدهمین

15th

Fifteen

پانزده

15

Sixteenth شانزدهم، شانزدهمین

16th

Sixteen

شانزده

16

Seventeenth هفدهم، هفدهمین

17th

Seventeen

هفده

17

Eighteenth هجدهم، هجدهمین

18th

Eighteen

هجده

18

Nineteenth نوزدهم، نوزدهمین

19th

Nineteen

نوزده

19

Twentieth بیستم، بیستمین

20th

Twenty

بیست

20

Twenty-first بیست و یکم، بیست و یکمین

21st

Twenty-one

بیست و یک

21

Twenty-second بیست و دوم، بیست و دومین

22nd

Twenty-two

بیست و دو

22

Twenty-third بیست و سوم، بیست و سومین

23rd

Twenty-three

بیست و سه

23

Twenty-fourth بیست و چهارم، بیست و چهارمین

24th

Twenty-four

بیست‌و چهار

24

Twenty-fifth بیست و پنجم، بیست و پنجمین

25th

Twenty-five

بیست و پنج

25

Twenty-sixth بیست و ششم، بیست و ششمین

26th

Twenty-six

بیست و شش

26

Twenty-seventh بیست و هفتم، بیست و هفتمین

27th

Twenty-seven

بیست و هفت

27

Twenty-eighth بیست و هشتم، بیست و هشتمین

28th

Twenty-eight

بیست و هشت

28

Twenty-ninth بیست و نهم، بیست و نهمین

29th

Twenty-nine

بیست و نه

29

Thirtieth سی ام، سی امین

30th

Thirty

سی

30

Fortieth چهل ام، چهل امین

40th

Forty

چهل

40

Fiftieth پنجاهم، پنجاهمین

50th

Fifty

پنجاه

50

Sixtieth شصتم، شصتمین

60th

Sixty

شصت

60

Seventieth هفتادم، هفتادمین

70th

Seventy

هفتاد

70

Eightieth هشتادم، هشتادمین

80th

Eighty

هشتاد

80

Ninetieth نودم، نودمین

90th

Ninety

نود

90

Hundredth صدم، صدمین

100th

One hundred

صد

100

One hundred first صد یکم، صد و یکمین

101st

One hundred and one

صد و یک

101

One hundred second صد دوم، صد و دومین

102nd

One hundred and two

صد و دو

102

Two hundredth دویستم، دویستمین

200th

Two hundred

دویست

200

Thousandth یک‌هزارم، یک‌هزارمین

1000th

One thousand

یک‌هزار، هزار

1000

One thousand first هزار و یکم، هزار و یکمین

1001th

One thousand and one

هزار و یک

1001

Two thousandth دو هزارم، دو هزارمین

2000th

Two thousand

دو هزار

2000

Millionth یک میلیونم، یک میلیونمین

1000000th

One million

یک میلیون

1000000

Billionth یک میلیاردم، یک میلیاردمین

1000000000th

One billion

یک میلیارد

1000000000

 

* توجه داشته باشید که املای اعداد پنجم (fifth)، هشتم (eighth)، نهم (ninth)، دوازدهم (twelfth)، و اعدادی که به y- ختم می‌شوند (مانند twenty, thirty و…) متفاوت از سایر اعدادی است که th می‌گیرند.

 

2-1 اعداد ترتیبی را چطور بسازیم؟ (How to Make Ordinal Numbers)

همان‌طور که در قسمت قبل مشاهده کردید با اضافه کردن پسوندهای th, rd, nd, st به انتهای اعداد اصلی، اعداد ترتیبی ساخته می‌شوند. بدین‌صورت که هرگاه عدد اصلی مورد نظر به عدد 1 ختم شود از پسوند st، هرگاه به عدد 2 ختم شود از پسوند nd، هرگاه به عدد 3 ختم شود از پسوند rd، و در بقیه موارد از پسوند th استفاده می‌شود.

 


 

3- اعداد کسری (Fractional Numbers)

برای خوانش اعداد کسری، ابتدا صورت کسر را همانند اعداد اصلی و سپس مخرج کسر را مانند اعداد ترتیبی می‎خوانیم. به جدول زیر توجه کنید:

 

معنیگفتارینوشتاری
یک دومone-half

1/2

یک سومone-third

1/3

یک چهارمone-fourth

1/4

یک پنجمone-fifth

1/5

یک دهمone-tenth

1/10

یک شانزدهمone-sixteenth

1/16

دو سومtwo-thirds

2/3

دو پنجمtwo-fifths

2/5

دو دهمtwo-tenths

2/10

دو شانزدهمtwo-sixteenths

2/16

سه چهارمthree-fourths

3/4

سه نهمthree-ninths

3/9

پنج هشتمfive-eights

5/8

شش هفتمsix-sevenths

6/7

هشت یازدهمeight-elevenths

8/11

نه دهمnine-tenths

9/10

پانزده شانزدهمfifteen-sixteenths

15/16

 

نکته 1: همان‌طور که در جدول بالا مشاهده کردید، چنانچه صورت کسر عدد 2 یا بیشتر باشد، باید به مخرج کسر s جمع اضافه کنیم.

مثال:

2/3 –> two-thirds

3/9 –> three-ninths

نکته 2: همانطور که گفته شد برای خوانش اعداد کسری، باید مخرج را همانند اعداد ترتیبی بخوانیم اما چنانچه مخرج کسر عدد 2 باشد، به جای عدد ترتیبی (second)، باید آن را به صورت (half) بخوانیم.

مثال:

1/2 –> one-half

همچنین چنانچه مخرج کسر عدد 4 باشد، در انگلیسی آمریکایی، طبق قانون کلی اعداد کسری، مخرج را به صورت عدد ترتیبی (fourth) می‌خوانیم اما در انگلیسی بریتانیایی به صورت ربع (quarter) خوانده می‌شود.

مثال:

1/4 –> (US) one-fourth        /        (UK) one-quarter

2/4 –> (US) two-fourths      /         (UK) two-quarters

نکته 3: در انگلیسی بریتانیایی، می‌توان اعداد کسری را با استفاده از کلمه (over) هم خواند.

مثال: 

3/4 –> three over four

نکته 4: چنانچه قبل از عدد کسری یک عدد کامل داشته باشیم این دو عدد را با (and) به هم مرتبط کنیم.

مثال:

3½ = three and a half

5¾ = five and three fourths

نکته 5: چنانچه پس از عدد کسری کلمه‌ای قرار بگیرد، باید قبل از خوانش آن کلمه حرف اضافه‌ی (of) را قرار دهیم.

مثال:

3/4 hour –> three-fourths of an hour  (سه چهارم یک ساعت)

2/3 cup –> two-thirds of a cup (دو سوم یک فنجان)

 


 

4- اعداد اعشاری (Decimal Numbers)

برای نوشتن اعداد اعشاری در زبان انگلیسی به جای علامت ممیز (/) از علامت نقطه (.) استفاده می‌شود که به صورت (point) خوانده می‌شود. دقت کنید که برای خوانش اعداد بعد از اعشار، باید اعداد به صورت یک رقم یک رقم خوانده شوند.

 

مثال: 

2.92 –> two point nine two (دو ممیز نود و دو صدم)

99.75 –> ninety-nine point seven five (نود و نه ممیز هفتاد و پنج‌صدم)

3.1416 –> three point one four one six (سه ممیز هزار و چهارصد و شانزده ده‌هزارم)

نکته 1: چنانچه عدد قبل از اعشار صفر باشد، در انگلیسی آمریکایی به صورت (zero) و در انگلیسی بریتانیایی به صورت (naught) خوانده می‌شود.

مثال: 

0.25 –> (US) zero point two five   /   (UK)  naught point two five         (بیست و پنج صدم)

0.5 –>  (US) zero point five   /   (UK)  naught point five         ( پنج دهم)

0.5239 –> (US) zero point five two three nine   /   (UK)  naught point five two three nine         (پنج‌هزار و دویست و سی و نه ده هزارم)

نکته 2: چنانچه بعد از اعشار عدد صفر وجود داشته باشد، به صورت (zero) خوانده می‌شود. دقت کنید که در این حالت اگر عدد قبل از اعشار هم صفر باشد باید به صورت (naught) خوانده شود.

مثال:

0.05 –> naught point zero five  (پنج صدم)

0.002 –> naught point zero zero two  (دو هزارم)

9.05 –> nine point zero five (نه ممیز پنج‌صدم)

نکته 3: جهت سهولت می‌توان صفر قبل از اعشار را نخواند و تنها به اعداد پس از اعشار بسنده کرد.

مثال:

0.5 –> point five

0.75 –> point seven five

نکته 4: جهت سهولت می‎توان عدد صفر بعد از اعشار را به صورت (oh) خواند.

مثال:

0.05 –> point oh five

0.002 –> point oh oh two

 


 

5- اعداد درصدی (Percentage Numbers)

درصد در زبان انگلیسی به صورت (percent) خوانده می‎شود. اعداد قبل از درصد به صورت اعداد اصلی خوانده می‎شوند و چنانچه اعداد قبل از درصد، اعشاری باشد به همان روش اعداد اعشاری خوانده می‌شود.

 

مثال:

5% –> five percent  (پنج درصد)

25% –> twenty-five percent (بیست و پنج درصد)

0.75% –> naught/zero point seven five percent (هفتاد و پنج صدم درصد)

 


 

6- اعداد رومی (Roman Numbers)

اعداد رومی به ندرت در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. این اعداد بیشتر برای نامیدن پادشاهان و ملکه‌ها کاربرد دارند و در این حالت به صورت اعداد ترتیبی خوانده می‌شوند.

 

مثال:

Elisabeth II –> Elisabeth the second  (الیزابت دوم)

Louis XIV –> Louis the fourteenth (لوئیس چهاردهم)

اعداد رومی از ترکیب هفت حرف الفبای لاتین تشکیل می‌شوند:

I –> 1

V –> 5

X –> 10

L –> 50

C –> 100

D –> 500

M –> 1000

 

در جدول زیر 20 عدد رومی و معادل آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

 

عدد رومیعدداصلی

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

20

 


 

 

ممنون که تا پایان این بخش همراه ما بودید. امیدواریم این مقاله‌ در ارتباط با انواع اعداد در زبان انگلیسی مورد استقبال شما عزیزان واقع شده باشد.

*** اعضای تیم هگزپاد ساعت‌ها برای تهیه و تولید این مقاله‌ی جامع و کامل تلاش کرده‌اند تا به‌صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. خواهشمندیم برای استفاده از این مطالب، ذکر منبع را در دستور کارتان قرار دهید. صمیمانه از شما سپاسگزاریم. ***

نوشته های مرتبط :

تاریخ در زبان انگلیسی (The Date in English)
تاریخ در زبان انگلیسی (The Date in English)
تاریخ در زبان انگلیسی (The Date in English)
از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری 2)
اصطلاحات انگلیسی با کلمه‌ی Cat (سری اول)
اشتراک در
اطلاع از
guest
لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
در صورتی که دارای وبسایت هستید نشانی آن را وارد نمایید.
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام دیدگاه‌ها
فهرست
0
دوست داریم نظر شما را درباره این مقاله بدانیم!x
()
x