المنتور #۲۳۱۴


اصطلاحات زبان انگلیسی با کلمه‌ی Cat - Idioms
نمایش مطلب

اصطلاحات انگلیسی با کلمه‌ی Cat (سری دوم)

یکشنبه , 24 اسف 1399
مشاهده


اجزای سخن در زبان انگلیسی - انواع صفت و ویژگی های آن - Parts of speech in English (Adjectives)
نمایش مطلب

از سیر تا پیاز صفت در زبان انگلیسی (سری دوم)

شنبه , 23 اسف 1399
مشاهده


معنی واژه Vacant | کتاب 504 واژه ضروری
نمایش مطلب

واژه‌ی Vacant– درس اول – لغت ششم| کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

چهارشنبه , 20 اسف 1399
مشاهده


معنی واژه Oath | کتاب 504 واژه ضروری
نمایش مطلب

واژه‌ی Oath– درس اول – لغت پنجم| کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

دوشنبه , 18 اسف 1399
مشاهده


اجزای سخن در زبان انگلیسی - انواع صفت و ویژگی های آن - Parts of speech in English (Adjectives)
نمایش مطلب

از سیر تا پیاز صفت در زبان انگلیسی (سری اول)

شنبه , 16 اسف 1399
مشاهده


مکالمه موضوعی زبان انگلیسی - سری پنجم - English Conversation
نمایش مطلب

مکالمه موضوعی (سری پنجم)

یکشنبه , 03 اسف 1399
مشاهده


اجزای سخن در زبان انگلیسی - انواع فعل و ویژگی های آن - Parts of speech in English (Verbs)
نمایش مطلب

از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری چهارم)

چهارشنبه , 29 بهم 1399
مشاهده


تاریخ در زبان انگلیسی (ِThe date in English)
نمایش مطلب

تاریخ در زبان انگلیسی (The Date in English)

شنبه , 25 بهم 1399
مشاهده


اخبار در زبان انگلیسی - English News - Giant Killer Salamander
نمایش مطلب

متون خبری در زبان انگلیسی (سری هشتم)

شنبه , 18 بهم 1399
مشاهده


اجزای سخن در زبان انگلیسی - انواع فعل و ویژگی های آن - Parts of speech in English (Verbs)
نمایش مطلب

از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری سوم)

سه شنبه , 14 بهم 1399
مشاهده


اصطلاحات زبان انگلیسی با کلمه‌ی Cat - Idioms
نمایش مطلب

اصطلاحات انگلیسی با کلمه‌ی Cat (سری اول)

دوشنبه , 13 بهم 1399
مشاهده


انواع اعداد در زبان انگلیسی - Numbers in English
نمایش مطلب

اعداد در زبان انگلیسی (The Numbers in English)

چهارشنبه , 01 بهم 1399
مشاهده


اجزای سخن در زبان انگلیسی - انواع فعل و ویژگی های آن - Parts of speech in English (Verbs)
نمایش مطلب

از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری دوم)

دوشنبه , 22 دی 1399
مشاهده


اجزای سخن در زبان انگلیسی - انواع فعل و ویژگی های آن - Parts of speech in English (Verbs)
نمایش مطلب

از سیر تا پیاز فعل در زبان انگلیسی (سری اول)

چهارشنبه , 17 دی 1399
مشاهده


اجزای سخن در زبان انگلیسی - انواع اسم و ویژگی های آن - Parts of speech in English (Nouns)
نمایش مطلب

از سیر تا پیاز اسم در زبان انگلیسی

چهارشنبه , 10 دی 1399
مشاهده


آموزش گرامر - تفاوت See somebody do و See somebody doing - بررسی ساختار های گرامری
نمایش مطلب

تفاوت See somebody doing و See somebody do

دوشنبه , 08 دی 1399
مشاهده


اخبار در زبان انگلیسی - English News - First Person Gets a Vaccine
نمایش مطلب

متون خبری در زبان انگلیسی (سری هفتم)

شنبه , 06 دی 1399
مشاهده


اصطلاح زبان انگلیسی - Idioms - Black Lie - White Lie
پخش صوت

اصطلاحات Black Lies و White Lies

دوشنبه , 24 آذر 1399
مشاهده


افعال عبارتی - سطح مبتدی - سری سوم - Phrasal Verbs
نمایش مطلب

افعال عبارتی در زبان انگلیسی سطح مبتدی (سری سوم)

چهارشنبه , 19 آذر 1399
مشاهده


مکالمه موضوعی زبان انگلیسی - سری چهارم - English Conversation
پخش صوت

مکالمه موضوعی (چهارم)

چهارشنبه , 19 آذر 1399
مشاهده


افعال عبارتی - سطح متوسط - سری اول - Phrasal Verbs
نمایش مطلب

افعال عبارتی در زبان انگلیسی | سطح متوسط (سری اول)

دوشنبه , 10 آذر 1399
مشاهده


اخبار در زبان انگلیسی - English News - The Effects of Humen Emotions on Horses
نمایش مطلب

متون خبری در زبان انگلیسی (سری ششم)

یکشنبه , 09 آذر 1399
مشاهده


مکالمه موضوعی زبان انگلیسی - سری سوم - English Conversation
نمایش مطلب

مکالمه موضوعی انگلیسی (سری سوم)

شنبه , 08 آذر 1399
مشاهده


اخبار انگلیسی - Breaking English News - Train Crash
نمایش مطلب

متون خبری در زبان انگلیسی (سری پنجم)

شنبه , 08 آذر 1399
مشاهده


اخبار انگلیسی - Breaking English News - Cheap Accommodation in New York
نمایش مطلب

متون خبری در زبان انگلیسی (سری چهارم)

شنبه , 08 آذر 1399
مشاهده


افعال عبارتی - سطح پیشرفته - سری اول - Phrasal Verbs
نمایش مطلب

افعال عبارتی در زبان انگلیسی | سطح پیشرفته (سری اول)

چهارشنبه , 05 آذر 1399
مشاهده


مکالمه موضوعی زبان انگلیسی - سری دوم - English Conversation
نمایش مطلب

مکالمه موضوعی انگلیسی (سری دوم)

سه شنبه , 04 آذر 1399
مشاهده


اصطلاحات زبان انگلیسی - سطح پیشرفته - سری سوم
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح پیشرفته (سری سوم)

دوشنبه , 26 آبا 1399
مشاهده


اصطلاحات زبان انگلیسی - سطح متوسط - سری سوم
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح متوسط (سری سوم)

یکشنبه , 25 آبا 1399
مشاهده


اصطلاحات - سطح مبتدی - سری چهارم
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح مبتدی (سری چهارم)

سه شنبه , 20 آبا 1399
مشاهده


اخبار انگلیسی - Breaking English News - Water Proof Clothes and Windows
نمایش مطلب

متون خبری انگلیسی (سری سوم)

یکشنبه , 18 آبا 1399
مشاهده


اصلاحات - سطح متوسط - سری دوم
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح متوسط (سری دوم)

چهارشنبه , 14 آبا 1399
مشاهده


اصلاحات - سطح پیشرفته - سری دوم
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح پیشرفته (سری دوم)

چهارشنبه , 14 آبا 1399
مشاهده


اصطلاحات - سطح مبتدی - سری سوم
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح مبتدی (سری سوم)

چهارشنبه , 14 آبا 1399
مشاهده


اصلاحات - سطح پیشرفته - سری اول
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح پیشرفته (سری اول)

دوشنبه , 05 آبا 1399
مشاهده


اصلاحات - سطح متوسط - سری دوم
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح مبتدی (سری دوم)

دوشنبه , 05 آبا 1399
مشاهده


اصلاحات - سطح متوسط - سری اول
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی | سطح متوسط (سری اول)

شنبه , 03 آبا 1399
مشاهده


اخبار انگلیسی - Breaking English News - Drug for Covid-19 Patients
نمایش مطلب

متون خبری (سری دوم) (Drug for Covid-19 Patients)

سه شنبه , 29 مهر 1399
مشاهده


Phrasal Verbs
نمایش مطلب

افعال عبارتی در زبان انگلیسی | (سطح مبتدی) (سری دوم)

یکشنبه , 27 مهر 1399
مشاهده


اصلاحات - سطح مبتدی - سری اول
نمایش مطلب

اصطلاحات پرکاربرد در زبان انگلیسی (سری اول)

یکشنبه , 27 مهر 1399
مشاهده


اخبار انگلیسی - Breaking English News - Travel by Plane
پخش صوت

متون خبری (سری اول) (Travel by plane)

جمعه , 11 مهر 1399
مشاهده


article
پخش صوت

حرف تعریف و تفاوت حروف تعریف An, The و A

جمعه , 11 مهر 1399
مشاهده


مکالمه موضوعی زبان انگلیسی - سری اول - English Conversation
پخش صوت

مکالمه موضوعی (سری اول)

پنجشنبه , 03 مهر 1399
مشاهده


Phrasal Verbs
پخش صوت

افعال عبارتی در زبان انگلیسی | (سری اول)

چهارشنبه , 02 مهر 1399
مشاهده


معنی واژه Tact | کتاب 504 واژه ضروری
نمایش مطلب

واژه‌ی Tact – درس اول – لغت چهارم | کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

یکشنبه , 19 مرد 1399
مشاهده


معنی واژه Jealous | کتاب 504 واژه ضروری
نمایش مطلب

واژه Jealous – درس اول – لغت سوم | کتاب ۵۰۴ واژه ضروری

سه شنبه , 17 تیر 1399
مشاهده


5 زبان برنامه نویسی در 2020
نمایش مطلب

یادگیری ۵ زبان برنامه نویسی در سال ۲۰۲۰ (بخش اول)

شنبه , 07 تیر 1399
مشاهده


برنامه نویسی شیء گرا - Object Oriented Programming
نمایش مطلب

برنامه نویسی شیء گرا چیست ؟

چهارشنبه , 28 خرد 1399
مشاهده


معنی واژه Keen | کتاب 504 واژه ضروری
نمایش مطلب

واژه‌ی Keen – درس اول – لغت دوم | کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

جمعه , 23 خرد 1399
مشاهده


معنی واژه Abandon | کتاب 504 واژه ضروری
نمایش مطلب

واژه‌ی Abandon – درس اول – لغت اول | کتاب ۵۰۴ واژه‌ی ضروری

شنبه , 17 خرد 1399
مشاهده

مشاهده‌ی همه